24
nov
2020
Landskrona-Glumslöv
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84483587125

Sweden

Kallelse till årsmöte tisdagen den 24 november

På grund av rådande läge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer genomförs årsmötet digitalt på Zoom.

Förslag till dagordning

§1        Mötets öppnande

§2        Fastställande av dagordning

§3        Val av ordförande

§4        Val av sekreterare

§5        Val av två justeringsmän

§6        Styrelsens årsberättelse

§7        Resultat och balansräkning

§8        Revisorernas berättelse

§9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10      Val av styrelse för 2021/2022

§11      Val av revisorer 2021/2022

§12      Förslag från styrelsen

§13      Övriga frågor

§14      Mötets avslutande