Välkommen till Landskrona-Glumslöv RotaryKlubB

Rotary är ett globalt yrkesnätverk av 1,2 miljoner engagerade människor med olika bakgrund och erfarenheter. Gemensamt för oss alla är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga våra vyer, samtidigt som vi vill göra goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort. Känns det rätt och du vill du vara med att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling och få nya vänner – då är Rotary något för dig.

Senaste nyheterna
 

Walk for Rotary, Souns, HELA ideella

Under Rotary-veckan den 19–25 april utmanade Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb Landskrona-Citadell Rotaryklubb.

43 promenader á 100 kr inbringade 1 800 kr från Landskrona-Citadell Rotaryklubb och 2 500 kr från Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb. Insamlade medel skickas av respektive klubb till den årliga fonden.

Det blev en spännande dragning med fina priser i form av presentkort på från Olofsson och fotoboken Hildings bilder.

Klicka här för att läsa mer om Sounsprojektet och HELA idella

Vår vän och rotarykamrat Peter Pankko avled den 10 april efter en tids sjukdom.

Peter valdes in i klubben 1986 på klassifikationen Auditing service. Han var Partner och auktoriserad revisor i Mazars AB. När Peter kom med i klubben var SET, som företaget hette då, en lokal revisionsbyrå i Sydsverige. Peter blev företaget trogen i alla år och var med och utvecklade det till ett av Sveriges ledande revisionsföretag. Numera ingår bolaget i Mazars med verksamhet i 90 länder och med 42 000 experter. Peter var mycket professionell i all sin yrkesutövning och ett föredöme i sin yrkeskår. Han var mycket noggrann, skicklig och seriös. Många klienter berättar om en mycket positiv och hjälpsam revisor som oavsett uppdragets storlek alltid var djupt engagerad i problem och framtidsfrågor.

Han tjänstgjorde som en mycket omtyckt President för klubben år 2003/2004. Han och hans företrädare Sven Fagrell ledde ett förnyelsearbete inom klubben under sina år, som vi har stor glädje av fortfarande. Under många år var Peter sedan revisor i klubben och verkade då på samma sätt som i yrkesutövningen med att ställa de svåra frågorna allt för klubbens bästa.
 
Vi minns Peter som en person med stor yrkesskicklighet och integritet samtidigt som han var mycket positiv och hjälpsam. Han var en kär och trogen vän och kamrat i vår klubb som genomförde sina uppdrag med omtänksamhet. Peter var en mycket sann, trogen och omtyckt rotarian som tilldelades en PHF 2011.
 
Vi kommer ihåg honom som en lyssnande person med ett brett intresse för alla sorters verksamheter och berättelser. Ofta hade han väl genomtänkta funderingar och frågor kring ett nytt ämne som till exempel blivit föredraget honom i hans yrkesroll som Revisor eller under ett Rotarymöte.
 
Våra tankar går nu till Jeanette och barnen med familjer. Vi beklagar djupt förlusten av käre Peter och ger vårt varma deltagande i deras svåra sorg.
 
Jan Nimmermark
Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb
 
Den 13 april gästades klubben av Karl-Erik Grevendahl, Karl-Erik Grevendahl Development. Karl-Erik är född och uppvuxen på ett lantbruk på Söderslätt intill en by som heter Västra Grevie. Karl-Erik är rotarian och kommer att vara AG för de 13 Malmöklubbarna under kommande verksamhetsår. Med lång erfarenhet av ledarskap, personal och miljöfrågor driver Karl-Erik Grevendahl idag bland annat ett antal nätverk. Ett av nätverken är Landskrona Miljöforum som firar 10års-jubileum i år.
Det var ett trevligt återseende när Ann-Sofie Malmgren ånyo gästade klubben. Denna gång för att berätta om Matkooperativet Helsingborg. Ann-Sofies engagemang bottnar i ett genuint intresse för mat. Hon har alltid arbetat med mat – först som kock, inom hotell och restaurang och efter kandidatexamen i ekonomi (civilekonom) i roller som leverantör – men alltid med en koppling till (hållbar) mat. För Ann-Sofie är just mat viktigt. Kvalitativ mat och råvaror, vilken plats maten kommer från, hur den hanteras från jord till bord. Kunskapen om vad betalar vi för. Kunskap om vad som är kvalitet.
 
Det var genom en artikel i Helsingborgs Dagblad, HD, som Ann-Sofie fick kontakt med Hanna Bergström och William Persson. Hanna fick med sig tankar om konceptet Farmers Market från sin tid i New York. Som studenter på Campus Helsingborg såg både Hanna och William en möjlighet att initiera något liknande på ort och ställe. Artikeln landade väl – Hannas och Williams tankar sammanföll i stort med vad Ann-Sofie står för och hon tog kontakt!
 
   Den ordinarie mataffären har ett större utbud av varor från lokala producenter idag men för några år sedan, när föreningen startade, var det utbudet mer begränsat. Föreningens vision att göra hållbar mat tillgänglig för alla genomsyrar           kooperativets verksamhet än idag. När varor skall tillgängliggöras är det lätt att tänka sig en butik. Det är en värderingsstyrd verksamhet. Beslut fattas gemensamt, det får ta tid.
 
 
Alla som vill får vara med. Ledorden är: närproducerat | hållbart |tillsammans.
 
Det hela startade med en crowdfunding i maj 2017 för att samla in pengar till starten fanns olika nivåer att gå in på (kan ses som förskottsbetalning från intressenter). Till exempel lösviktsvara eller matkasse med recept. Ett kul sätt att få in pengar till sin idé.
 
Föreningen skiljer på aktivt och passivt medlemskap och har idag ca 300 medlemmar, varav ca 35 aktiva som arbetar max 6 timmar i månaden. Viktigt att ingen medlem lägger ner för mycket tid. Det skall vara kul att vara med och inte bli en börda. Butiksutbildningar genomförs och det är alltid två i butiken. Det skall aldrig vara stressigt. Det skall vara roligt att arbeta i butiken. Kontantfri butik för säkerheten för dem som jobbar i butiken.
 
Många som besöker och handlar i butiken är inte medlemmar. Före pandemin var det många danskar som handlade. Det är viktigt att behålla identiteten som en matbutik och inte en delikatessbutik. Varorna är inte 100 % ekologiska utan fokus ligger på närproducerad och hållbar mat genom att tillgängliggöra varor från en 20 mils radie.
 
På grund av pandemin är butiken öppen tre dagar i veckan torsdag-lördag. Ytterligare ett led i att ställa om under pandemin är att tillgängliggöra digitala utbildningar på Youtube.
En digital studiecirkel i odling föddes när tanken om att odla mer stadsnära fick gro. 25 odlingslådor skall nu ställas upp i möte med andra organisationer och lever väl upp till kooperativets ledord.
Simon Klamborn, arkitekt, bor med sin familj i Glumslöv sedan tre år tillbaka. Under föredraget delade Simon med sig av sina visionära tankar på byns möjliga utveckling och arbetet som arkitekt.
 
Men först tog Simon oss med till den italienska ön Sicilien, för att kasta en ost…
 
Arkitektyrket är mångfacetterat – allt från att hjälpa den enskilda familjen med ritningar som möjliggör dröm- huset på Öland till stadsutveckling och stadsplanering.
Tidigt i processen kommer arkitekten in för att ge förslag på hur områden kan kopplas ihop med varandra. Genom att undersöka eller för att lämna helt nya, visionära, förslag på hur krafter i form av rörelser påverkar den enskilda platsen. Dessa kraftfält tycker Simon är spännande att arbeta med och det blir viktig kunskap in i arbetet med att utveckla det offentliga rummet mellan husen – där vi möts och livet sker.
 
Det offentliga rummet mellan husen skall vara vackert men också tillgängligt och respektfullt för dem som lever och verkar på ort och ställe. Rum som expanderar och går från gator och blir till torg: ansvällningstorg; lansettorg. Torgen länkas samman med olika angöringsgator och bildar ett nätverk där gator av olika dignitet möts.
 
Nu tillbaka till den lilla bergsbyn på Sicilien. Här är husen lite ställda på tvären vilket skapar de små torgen som ger utrymme för socialt liv och skugga – samtidigt som gatorna tjänar som regional transportled. Det blir ett respektfullt möte mellan personer som intar sin frukost på den lilla restaurangen och lastbilar med varor på genomresa, där vägen i sin konstruktion säger sakta ner! Precis där som här diskuteras förbifarter – skillnaden är att i Sverige har flertalet av dem också realiserats. Det är tryggt, och går snabbt att köra förbi istället för igenom. Konsekvensen blir att färre hittar gästgiveriet eller den lilla butiken med lokala varor – av en slump. Det ställer helt andra, nya, krav på bybor, entreprenörer och resenärer.
 
Så till Glumslöv och utvecklingen här. Positivt med många olika trafikslag så nära inpå med bibehållen bykänsla. Men en förbifart delar sedan mitten av 1900-talet byn på mitten.
Historiska spår lever dock kvar. Till exempel spår från byggarkungen Kristian IV, som bland annat grundade Kristianstad, som såg till att dra ”kungavägen” genom byn: Heimdalsgatan; då en del av västkustvägen mellan Malmö och Helsingborg.
 
Den som är observant noterar att många av huskropparna utmed Heimdalsgatan på gammalt manér står med långsidorna mot vägen för att definiera densamma.
 
I Sverige har normen ofta varit att skapa trafiksäkerhet genom att skilja de olika trafikslagen från varandra – men kanske främst för att underlätta för biltrafiken? Här några bekymmer- samma passager som Simon noterat:
Det är väldigt lätt att ta sig fram med bil i Glumslöv – konstaterar Simon.
 
Så till förslaget som arbetats fram för ”trekanten”. 33 lägenheter fördelat över tre punkthus. Positivt med förtätning, positivt med förflyttningskedjor i byn som kan välkomna fler invånare och skapa möjlighet för fler att bo kvar i Glumslöv.
 
De tre punkthusen bryter dock idén om Heimdalsgatan som kungavägen med huskroppar som hjälper till att stödja idén om ett gaturum definierat av fasaderna. De tre punkthusen känns snarare igen från förortsområden i större tätorter, stora huskroppar som kräver stora gräsytor där det kan upp- fattas som oklart om det är ytor för hundrastning eller picknic. De tre huskropparna erbjuder bara utsida – det finns ingen insida, ingen välkomnande innergård.
 
Simon ifrågasätter sättet att använda ytan, och förslaget som presenterades för ett år sedan har rönt stort intresse. Bland politiska partier, invånare, till och med hos HSB (okej, de var lite tveksamma), har Simons förslag landat väl – men är det försent?
 
Simon presenterar tankar som inte enbart tar hänsyn till den geografiska platsen ”trekanten” – utan snarare en idésamling för hur hela Glumslöv kan utvecklas som by. Genom en sammanställning av problem och egna förslag på lösningar konstaterar Simon att det finns mycket som överensstämmer med kommunens översiktsplan. Möjligen är det olika vägar fram, möjligen är tidsperspektivet annorlunda men de sammanfattande kvalitéerna och vinsterna med förtätning, trottoarer, bättre lösning för biltrafik, parkerings- platser, gemensamt torg med en julgran vi klär tillsammans vid jul – är överensstämmande.
 
Simon bjöd på en välgrundad genomgång av byns många trafikproblem, delade med sig av många lösningar kopplade till en vision om ett utvecklat Glumslöv med bykänsla.
 
  1. Åtgärder för att få ned hastigheten (korsningen vid affären)
  2. Fullgoda bullerskärmar (Glumslöv och E6/E20)
  3. Tänk på barnen! (Smalare vägar, trottoarer, kantstens-parkeringar).
  4. Trekanten – byns viktigaste tomt! (Hus med traditionell placering, lokaler på bottenplan, grön insida, tysta miljöer, torg för handel – och gran att klä till jul).
 
Simons föredrag engagerade hela mötet – minst lika engagerande som för byborna i den lilla byn på Sicilien när osten kastas i en minst sagt lokal tävling. Säkert var vi många som mot slutet av föredraget kunde föreställa oss en ost rullandes ner förbi Glumslövs brantaste vägar med start på Heimdalsgatan, med minsta motstånd rullandes förbi det lilla torget över Glumslövsvägen med mot Ålabodsvägen vidare ner mot havet.
 
Varmt tack till Simon Klamborn för intressant föredrag.
Varmt välkomna att lyssna på Barbro Boström och Camilla Fjätström den 9 mars.
 
 
Välkommen till Souns – ett projekt som gör skillnad!
Hösten 2021 startar ett projekt för att lära vuxna att skriva och läsa på svenska. Projektet riktar sig till kvinnliga migranter i Landskrona. Projektet kommer att drivas av de båda Rotaryklubbarna i Landskrona i samarbete med HELA ideella. 
Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem?

Delar du Rotarys värderingar och är intresserad av att bli medlem, mejla oss. Vi börjar normalt med att du kommer som gäst på några av våra möten, så att vi lär känna varandra.
Type caption here
Mötesinfo
Landskrona-Glumslöv
Vi möts både fysiskt och online
tisdagar kl 18:30
Örenäs Slott
Ålabodsvägen 193
Glumslöv,  261 63
Sweden
Under nuvarande Corona-tider, så sker våra möten digitalt via Zoom. Är du intresserad, kontakta vår sekreterare så får du en länk till mötet.
Landskrona Glumslöv Rotaryklubb stöttar aktivt
Sociala medier
Besök gärna klubben på Facebook
Rotary NäringslivsNätverk 2390
 
Internationella Rotarynyheter
11 eco-friendly service projects around the world

Through the years, Rotary has carried out thousands of projects to protect the environment.

Canadian Rotary members assist with COVID-19 vaccinations and feeding families

Volunteers work to keep the community of Kingston, Ontario, healthy and safe.

Nonprofits Make Gains in Measuring Their Impact

Nonprofits Make Gains in Measuring Their

 
 
Kommande evenemang
11 maj 2021 18:00 19:15
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84483587125 Meeting ID: 844 8358 7125
18 maj 2021 18:00 19:15
25 maj 2021 18:00 19:15
01 jun 2021 18:00 19:15
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84483587125 Meeting ID: 844 8358 7125
15 jun 2021 18:00 19:15
17 jun 2021 19:00 21:00
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84483587125 Meeting ID: 844 8358 7125